El Grup Barnils se solidaritza amb el periòdic de comunicació popular La Burxa

15/01/08 a les 12:00 am

El Grup de Periodistes Ramon Barnils manifesta el seu suport al periòdic de comunicació popular del barri barceloní de Sants La Burxa, un projecte que es troba amenaçat per la decisió de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) d’expulsar-lo del local on fins ara s’ha ubicat la seva seu.
MANIFEST DE LA REDACCIÓ
Pel dret a la informació, no al desallotjament de Can Vies

La Burxa és un periòdic del barri deSants que des de fa quasi deu anys surt cada mes de formaininterrompuda. És un projecte comunicatiu pensat per i des del barri,realitzat voluntàriament per desenes de veïns i veïnes de diferentsedats, professions i posicionaments ideològics. Repartida gratuïtament,es finança pel suport de persones, entitats i comerços del barri endiferents mesures -publicitat, donatius, etc.- i, sobretot, pel treballdesinteressat dels seus membres.

Peròhi ha un altre factor molt important a tenir en compte: el local. Desdels seus inicis La Burxa ha comptat amb el suport incondicional delcentre social Can Vies, que li ha cedit part del seu espai per a lainstal·lació de la seva redacció, així com totes les facilitats al’hora d’organitzar altres activitats. Poder comptar amb aquest espaigratuïtament ha estat vital per al manteniment d’un projecte,deficitari per naturalesa, com és La Burxa.

Aramateix, però, el centre social Can Vies té interposada una demanda queen persegueix la clausura. L’edifici és propietat de TransportsMetropolitans de Barcelona (TMB) i, en principi, pendent de traspàs al’Ajuntament de Barcelona. Les dues institucions es van comprometre ano reclamar-lo fins que no en decidissin cap altre ús, que havia de serde caràcter social. Ara, però TMB pretén enderrocar l’immoble per aconstruir-hi pisos i vendre’ls en el mercat lliure, en una claraoperació especulativa que contradiu el seu compromís i la sevafinalitat com a empresa pública.

Desde La Burxa creiem que l’actual funció sociocultural de Can Vies -queallotja desenes de col·lectius i associacions- és més important que elspisos que s’hi puguin construir en el seu solar, i no entenem perquèuna empresa pública de transports s’ha de dedicar a les operacionsespeculatives. Som conscients que amb l’actual preu dels locals, moltsdel projectes que es desenvolupen a Can Vies, entre ells el mateixperiòdic podrien estar en perill, doncs els resultaria impossible pagarun lloguer.

Ésper això que demanem la solidaritat del món del periodisme i lacomunicació per intentar convèncer a Transports Metropolitans deBarcelona i l’Ajuntament de Barcelona perquè recapacitin i retirin lademanda. El dret a la informació és un element bàsic per a una societatdemocràtica, no deixem que li posin encara més traves.