Inici

Des de l’any 2001, el Grup de Periodistes Ramon Barnils és punt de trobada de professionals que compartim una mateixa idea de periodisme rigorós, crític, fet i pensat des dels Països Catalans. Poc després de la mort de Ramon Barnils, el col·lectiu es va constituir formalment el febrer de 2002 prenent el nom de qui considerem referència d’autoexigència professional i de coherència ideològica.

Des del Grup treballem en la difusió i la defensa d’un periodisme rigorós i un espai comunicatiu propi, que uneixi la cultura i la llengua. Un espai que cal que sigui reconegut políticament i administrativa. És per aquest motiu, i per demostrar que malgrat la crisi econòmica i de valors que creuem el rigor i l’excel·lència encara són possibles, que volem donar una alenada al periodisme d’investigació amb el Premi de Periodisme d’Investigació Ramon Barnils.

Bases

El Premi Ramon Barnils és una iniciativa del Grup de Periodisme Ramon Barnils que vol promoure la informació documentada i contrastada per provocar la reflexió i l’anàlisi, principis inspiradors de l’entitat. Per fer-ho, es premiarà als autors d’obres d’investigació tant originals com ja publicades.

Objectiu

L’objectiu del Premi és estimular la pràctica del periodisme d’investigació entre els professionals de l’ofici i els estudiants de periodisme d’arreu dels Països Catalans. Així mateix, vol ajudar a la publicació i la promoció de reportatges que tracten temes poc presents als mitjans i basats en el treball de recerca dels seus autors.

Convocants i col·laboradors

 • El premi el convoca i organitza el Grup de Periodistes Ramon Barnils
 • Compta amb el suport de l’Ajuntament de Sant Cugat, Supermercats Bonpreu-Esclat, Col·legi de Periodistes de Catalunya, Born CCM i DO Terra Alta.

Participants

El concurs és obert a professionals del periodisme i a estudiants de grau, postgrau o màsters de periodisme. També hi poden concórrer llicenciats o graduats en periodisme encara que no estiguin en actiu mentre estigui oberta la convocatòria del concurs.

Premis

El concurs atorgarà un premi a la millor obra periodística ja difosa i un premi a un reportatge escrit inèdit.

 • Premi a l’obra publicada: 700 euros.
 • Premi a l’obra inèdita: 1.300 euros i publicació al Diari Ara.

Els premis s’atorgaran en el marc d’una cerimònia de lliurament que tindrà lloc el desembre de 2016 a la Sala Moragues del Born CCM de Barcelona.

 • Els guanyadors no es faran públics abans d’aquest acte de lliurament.
 • El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert.

 

Sobre l’obra ja publicada

Es podran presentar a concurs tota mena d’obres  periodístiques que recullin els fruits del treball d’investigació dels autors. Poden ser productes tant escrits com audiovisuals i sonors. Per poder presentar-la, l’obra haurà d’haver estat difosa en algun mitjà dels Països Catalans en els 12 mesos anteriors a la finalització del periode de presentació de candidatures (entre octubre de 2015 i octubre de 2016) o bé publicades en alguna plataforma d’Internet en aquest mateix període (blogs, canals de vídeo on-line, etc).

Les candidatures les han de presentar els mateixos autors seguint les pautes indicades en aquestes bases.

El reportatge ja publicat haurà de ser en català, haurà de tractar algun tema relacionat o que succeeixi als Països Catalans i haurà de ser fruit del periodisme d’investigació.

 

Sobre la publicació de l’obra original

La data de publicació del reportatge per part del diari Ara es negociarà entre el guanyador i el diari Ara. El Grup de Periodistes Ramon Barnils fara de mediador entre el/s guanyador/s i l’empresa editora del diari.

L’original guanyador s’haurà d’adaptar als criteris d’estil del diari Ara. Per aquest motiu hi haurà un període comprès entre el lliurament del premi i la publicació que es dedicarà a adaptar, si és pertinent, el reportatge al diari. Els autors assumiran la responsabilitat de les tasques d’edició que es requereixin des del diari.

El pagament del premi al reportatge original es farà efectiu quan el mitjà on es publiqui doni el vistiplau definiu al text.

El text guanyador del premi al millor reportatge, sigui íntegre o alguna de les seves parts, no es podrà publicar en cap altre mitjà de comunicació abans no aparegui al diari Ara.

Característiques dels reportatges originals

Els textos presentats hauran de ser reportatges originals i inèdits. No es podran presentar reportatges ja publicats o amb un acord per a la seva publicació durant el 2015 o el 2016.

Els reportatges tindran una extensió d’entre 9.000 i 10.000 caràcters (comptant espais) en lletra Arial, cos 11 i interlineat 1,5.

Els reportatges han de dur obligatòriament un titular, un subtítol i una entradeta.

Els originals hauran d’estar escrits en català.

Els reportatges podran ser elaborats individualment o en grup. En el cas de ser col·lectiu, el nombre màxim d’autors serà de 3. En qualsevol cas, han d’aparèixer signats amb un sol pseudònim.

Un mateix autor només podrà presentar un sol original, sigui com a autor individual o com a membre d’un grup.

No hi ha cap limitació temàtica ni tampoc temes preferents.

Els reportatges han de tractar qüestions i problemàtiques que ocorren o tenen un impacte clar sobre els Països Catalans en conjunt o qualsevol de les nacions, comarques i municipis que els integren.

Mesures antiplagi

L’organització del premi tindrà especial cura per evitar l’admissió de reportatges plagiats parcialment o total. Així mateix, el Grup de Periodistes Ramon Barnils es reserva el dret a emprendre les mesures que consideri oportunes per denunciar públicament el plagi, així com donar a conèixer la situació als possibles perjudicats d’aquest delicte.

Procediment de lliurament

L’entrega dels reportatges originals seguirà el sistema de pliques per mantenir l’anonimat dels autors.

Es farà servir un sistema de doble sobre. En el primer sobre s’inclourà el formulari d’inscripció al concurs (vegeu el web del premi) mentre que en el segon s’hi dipositarà l’original del reportatge.

Dins del sobre amb el reportatge hi ha d’haver sis còpies en paper de l’original així com una còpia digital en PDF. La còpia digital es podrà lliurar en qualsevol suport de memòria físic (CD, USB, etc.).

Totes les còpies dels reportatges han d’anar signades amb pseudònim.

En cap cas els originals poden contenir cap informació que permeti la identificació dels autors per part dels membres del jurat.

L’entrega de les obres ja publicades es farà seguint el següent procediment:

 • En un document aportat pels autors, es farà constar el nom, el DNI i la signatura dels seus autors.
 • Dins del sobre hi ha haurà sis còpies del treball presentat a concurs. En el cas de productes escrits, hi haurà sis còpies impreses en paper i una còpia en PDF. En cas de les peces audiovisuals i sonores, es facilitaran sis còpies digitals, cadascuna d’elles en un suport de memòria fisic (CD, USB, etc) diferent.

Els reportatges s’enviaran per correu postal a:

Grup de Periodistes Ramon Barnils – Premi Ramon Barnils de Periodisme d’Investigació

Hotel d’Entitats de Gràcia

C/ Providència, 42 · 08024 Barcelona

L’organització garantirà la conservació de l’anonimat de l’autoria davant dels membres del jurat.

Terminis

 • Els reportatges es podran entregar entre el 3 de juny i el 3 de novembre de 2016. En cap cas s’acceptaran propostes rebudes abans o després d’aquest període.
 • Per a la recepció, es tindrà en compte la data del segell d’admisió de Correus o de l’empresa de missatgeria que emprin els aspirants al premi.
 • En els 15 dies posteriors a la finalització del periode d’entrega, es notificarà als participants si el seu reportatge ha estat admès o no d’acord amb les condicions fixades en aquestes bases.

 

Jurat

El jurat del Premi estarà format per sis membre amb representació de les següents entitats o col·lectius:

 • El president del Grup de Periodistes Ramon Barnils
 • El director dels mitjans públics de Sant Cugat del Vallés (Cugat.cat)
 • La degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC)
 • Un professor de Periodisme de les facultats amb seu als Països Catalans
 • Un professional en actiu
 • Un periodista del diari Ara

La composició del jurat es farà pública al web del premi un cop s’hagi tancat el període d’entrega dels originals.

Criteris de valoració

El jurat es guiarà per els següents criteris a l’hora de valorar les propostes rebudes:

 • Treball d’investigació: El jurat confirmarà, en primera instància, que el treball presentat es tracti d’un treball d’investigació. És a dir, que hagi tret a la llum fets noticiosos rellevants a partir d’un recerca periodística pròpia. Es tracta que el reportatge informi sobre fets o dades que hagin romangut ocults o hagin passat desapercebuts tot i ser rellevants. Es valorarà la varietat i riquesa de les tècniques d’investigació periodística emprades.
 • Originalitat: es tindrà en compte que el reportatge tracti temes poc presents als mitjans de comunicació o doni una perspectiva completament nova a un de ja tractat.
 • Interès informatiu: el tema tractat haurà de ser d’interès periodístic clar, atenent que el premi inclou la publicació del reportatge guanyador en un mitjà d’abast nacional. Es valorarà especialment el grau d’impacte (social, polític, econòmic, etc.) dels fets o dades revelats en el reportatge.
 • Veracitat: A més del compromís antiplagi que els concursants adquireixen en participar en aquesta convocatòria, el jurat prestarà especial atenció a la veracitat, tant de les fonts com de les dades en què es basa el reportatge. En cas de detectar indicis de falsedat, el reportatge serà exclòs automàticament del Premi.
 • Fonts emprades: es valorarà la diversitat i qualitat de les fonts consultades, tant personals com documentals. Es valoraran especialment aquelles amagades o poc conegudes que s’hagin obtingut a través del treball d’investigació fet per l’autor o autors.
 • Qualitat redaccional: l’estil periodístic i el domini de la llengua seran aspectes especialment valorats pel jurat.

Acceptació de les bases

La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de totes i cadascuna d’aquestes bases i del veredicte del jurat, que no podrà ser objecte de cap mena d’apel·lació.

Més informació

Web del Premi del Grup de Periodistes Ramon Barnils: http://www.grupbarnils.cat/premibarnils

Secretaria Tècnica del Grup de Periodistes Ramon Barnils: info@grupbarnils.cat

 

Premsa

ABC
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2043079

ARA
http://www.ara.cat/media/article-futbol-guanya-Ramon-Barnils_0_1475252531.html

CATALUNYA PRESS
http://www.catalunyapress.cat/texto-diario/mostrar/380562/un-reportatge-sobre-els-ultres-del-futbol-premi-ramon-barnils-de-periodisme-d-39investigacio

COMUNICACIÓ 21
http://comunicacio21.cat/noticies-comunicacio21/113921-un-reportatge-sobre-els-ultres-del-futbol-guanya-el-premi-ramon-barnils-d-investigacio

cugat.cat
http://www.cugat.cat/noticies/societat/114306/un-treball-sobre-el-mon-ultra-al-futbol-catala-guanya-el-premi-ramon-barnils

e-noticies
http://comunicacio.e-noticies.cat/ultres-al-futbol-98831.html

LA VANGUARDIA
http://www.lavanguardia.com/vida/20151126/30415131188/catalunya-un-reportaje-sobre-los-ultras-del-futbol-premi-ramon-barnils-de-periodismo-de-investigacion.html

LLIBERTAT.cat
http://www.llibertat.cat/2015/11/un-reportatge-sobre-els-ultres-del-futbol-guanyador-del-premi-ramon-barnils-de-periodisme-d-investi-33197

MON
http://www.mon.cat/cat/notices/2015/11/_els_ultres_154165.php

NACIÓ DIGITAL
http://www.naciodigital.cat/noticia/98830/grup/barnils/lliura/avui/premi/ramon/barnils/periodisme/investigacio

http://www.naciodigital.cat/noticia/98867/reportatge/sobre/ultres/futbol/guanya/premi/ramon/barnils/periodisme/investigacio

REGIÓ 7
http://oci.regio7.cat/tv/noticias/nws-465513-tres-estudiants-guanyen-premi-periodisme-ramon-barnils.html

VILAWEB

http://www.vilaweb.cat/noticies/un-reportatge-sobre-els-ultres-del-futbol-guanya-el-premi-ramon-barnils-de-periodisme-dinvestigacio-2/

http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/premis-ramon-barnils-de-periodisme/video/5567550/

http://www.cugat.cat/noticies/videos/114306

Contacte

C/ Providència, 42 (Hotel d'Entitats de Gràcia) 08024 Barcelona

Patrocinadors

logo-bonpreu-esclat logo-ajuntamentunnamedDOTA_Vlogo-cdep

Col·laboradors

logo-ara