Inici

Des de l’any 2001, el Grup de Periodistes Ramon Barnils és punt de trobada de professionals que compartim una mateixa idea de periodisme rigorós, crític, fet i pensat des dels Països Catalans. Poc després de la mort de Ramon Barnils, el col·lectiu es va constituir formalment el febrer de 2002 prenent el nom de qui considerem referència d’autoexigència professional i de coherència ideològica.

Des del Grup treballem en la difusió i la defensa d’un periodisme rigorós i un espai comunicatiu propi, que uneixi la cultura i la llengua. Un espai que cal que sigui reconegut políticament i administrativa. És per aquest motiu, i per demostrar que malgrat la crisi econòmica i de valors que creuem el rigor i l’excel·lència encara són possibles, que volem donar una alenada al periodisme d’investigació amb el Premi de Periodisme d’Investigació Ramon Barnils.

Bases

BASES DEL PREMI BARNILS 2018
El Premi Ramon Barnils és una iniciativa del Grup de Periodisme Ramon Barnils que vol promoure la informació documentada i contrastada per provocar la reflexió i l’anàlisi, principis inspiradors de l’entitat. Per fer-ho, es premiarà els autors d’obres d’investigació tant originals com ja publicades.

Objectiu
L’objectiu del Premi és estimular la pràctica del periodisme d’investigació entre els professionals de l’ofici i els estudiants de periodisme d’arreu dels Països Catalans. Així mateix, vol ajudar a la publicació i a la promoció de reportatges que tracten temes poc presents als mitjans i basats en el treball de recerca dels seus autors.

Convocants i col·laboradors
El premi el convoca i organitza el Grup de Periodistes Ramon Barnils
Compta amb el suport de l’Associació de Mitjans d’Informació i Comunicació AMIC, l’Ajuntament de Sant Cugat, Col·legi de Periodistes de Catalunya, El Born Centre Cultural i de Memòria, el Diari Ara i DO Terra Alta.

Participants
El premi és obert a professionals del periodisme i a estudiants de grau, postgrau o màsters de periodisme. També hi poden concórrer llicenciats o graduats en periodisme encara que no estiguin en actiu mentre estigui oberta la convocatòria del concurs.

Premis
S’atorgarà un premi a la millor obra periodística ja difosa, un premi a un reportatge escrit inèdit i un premi en categoria de periodisme local.
Premi a l’obra publicada: 800 euros.
Premi a l’obra inèdita: 1.400 euros i publicació al diari Ara.
Premi a obra publicada en mitjans locals i comarcals: 800 euros

Els premis s’atorgaran en el marc d’una cerimònia de lliurament a Barcelona durant el desembre de 2018.
Els guanyadors no es faran públics abans d’aquest acte de lliurament.
El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert.

Sobre l’obra ja publicada
Es podran presentar a concurs tota mena d’obres periodístiques que recullin els fruits del treball d’investigació dels autors. Poden ser productes tant escrits, com audiovisuals, sonors o multimèdia. Per poder-la presentar, l’obra haurà d’haver estat difosa en algun mitjà dels Països Catalans en els 12 mesos anteriors a la finalització del període de presentació de candidatures (entre novembre de 2017 i octubre de 2018) o bé publicades en alguna plataforma d’internet en aquest mateix període (blogs, canals de vídeo on-line, etc).
Les candidatures les han de presentar els mateixos autors seguint les pautes indicades en aquestes bases.
El reportatge ja publicat haurà de ser en català, haurà de tractar algun tema relacionat o que succeeixi als Països Catalans i haurà de ser fruit del periodisme d’investigació.

Sobre l’obra publicada en mitjans locals i comarcals
Es podran presentar a concurs tota mena d’obres periodístiques que recullin els fruits del treball d’investigació dels autors. Poden ser peces tant escrites com audiovisuals o sonores. Per poder-la presentar, l’obra haurà d’haver estat difosa en algun mitjà d’àmbit local o comarcal dels Països Catalans en els 12 mesos anteriors a la finalització del període de presentació de candidatures (entre novembre de 2017 i octubre de 2018).
Les candidatures les han de presentar els autors seguint les pautes indicades en aquestes bases.
El reportatge ja publicat haurà de ser en català, haurà de tractar algun tema relacionat o que succeeixi als Països Catalans i haurà de ser fruit del periodisme d’investigació.

Característiques dels reportatges originals
Els textos presentats hauran de ser reportatges originals i inèdits. No es podran presentar reportatges ja publicats o amb un acord per a la seva publicació durant el 2018 o el 2019.
Els reportatges tindran una extensió d’entre 9.000 i 10.000 caràcters (comptant espais) en lletra Arial, cos 11 i interlineat 1,5.
Els reportatges han de dur obligatòriament un titular, un subtítol i una entradeta.
Els originals hauran d’estar escrits en català.
Els reportatges podran ser elaborats individualment o en grup. En el cas de ser col·lectiu, el nombre màxim d’autors serà de 3. En qualsevol cas, han d’aparèixer signats amb un sol pseudònim.
Un mateix autor només podrà presentar un sol original, sigui com a autor individual o com a membre d’un grup.
No hi ha cap limitació temàtica ni tampoc temes preferents.
El pes màxim de l’arxiu ha de ser de 2 GB.

Sobre la publicació de l’obra original
La data i condicions de publicació del reportatge per part del diari Ara es negociarà entre el guanyador i el diari Ara. El Grup de Periodistes Ramon Barnils farà de mediador entre el/s guanyador/s i l’empresa editora del diari.
L’original guanyador s’haurà d’adaptar als criteris d’estil del diari Ara. Per aquest motiu hi haurà un període comprès entre el lliurament del premi i la publicació que es dedicarà a adaptar, si és pertinent, el reportatge al diari. Els autors assumiran la responsabilitat de les tasques d’edició que es requereixin des del diari.
El pagament del premi al reportatge original es farà efectiu quan el mitjà on es publiqui doni el vistiplau definiu al text.
El text guanyador del premi al millor reportatge, sigui íntegre o alguna de les seves parts, no es podrà publicar en cap altre mitjà de comunicació abans no aparegui al diari Ara.
El diari Ara es reserva el dret a no publicar el reportatge.

Mesures antiplagi
L’organització del premi tindrà especial cura per evitar l’admissió de reportatges plagiats parcialment o total. Així mateix, el Grup de Periodistes Ramon Barnils es reserva el dret a emprendre les mesures que consideri oportunes per denunciar públicament el plagi, així com donar a conèixer la situació als possibles perjudicats d’aquest delicte.

Incompatibilitats
No es podran presentar en cap de les categories reportatges publicats a Mèdia.cat o a l’Anuari Mèdia.cat ni tampoc treballs editats pel Grup de Periodistes Ramon Barnils.

Procediment de lliurament de reportatges originals
L’entrega dels reportatges originals es farà per correu electrònic o sistema de transferència d’arxius (WeTransfer). Aquest ha de contenir dos documents: el document d’inscripció i el reportatge. Cal complir els següents requisits:
El reportatge ha d’anar signat amb pseudònim.
En cap cas els originals poden contenir cap informació que permeti la identificació dels autors per part dels membres del jurat.
No s’acceptarà cap treball que no porti adjunt el document d’inscripció correctament emplenat.
El pes màxim dels treballs ha de ser de 2 GB.

Procediment de lliurament d’obra publicada
L’entrega de les obres ja publicades es farà seguint el següent procediment:
Per correu electrònic o sistema de transferència d’arxius (WeTransfer).
En cas que sigui un reportatge publicat a internet, cal indicar en un pdf una breu presentació del reportatge amb el titular, un breu resum de l’obra, i l’enllaç html a l’obra publicada.
En cas que no s’hagi publicat a internet, cal adjuntar l’arxiu (en format pdf en cas de premsa escrita; WAV, MP3, RA en cas d’àudio i AVI, MPEG, en cas de vídeo).
No s’acceptarà cap treball que no porti adjunt el document d’inscripció correctament emplenat.
El pes màxim dels treballs ha de ser de 2 GB.

Procediment de lliurament d’obra publicada en mitjans locals i comarcals
L’entrega de les obres ja publicades en categoria de periodisme local es farà seguint el següent procediment:
Per correu electrònic o sistema de transferència d’arxius (WeTransfer).
En cas que sigui un reportatge publicat a internet, cal indicar en un pdf una breu presentació del reportatge amb el titular, un breu resum de l’obra, i l’enllaç html a l’obra publicada.
En cas que no s’hagi publicat a internet, cal adjuntar l’arxiu (en format pdf en cas de premsa escrita; WAV, MP3, RA en cas d’àudio i AVI, MPEG, en cas de vídeo).
No s’acceptarà cap treball que no porti adjunt el document d’inscripció correctament emplenat.
El pes màxim dels treballs ha de ser de 2 GB o en cas de material multimèdia.

Enviament dels reportatges
Els reportatges s’enviaran per correu electrònic o sistema de transferència d’arxius (WeTransfer) al correu electrònic info@grupbarnils.cat. Cal indicar a l’assumpte ‘Premi Ramon Barnils de Periodisme d’Investigació 2018 i la categoria que opta (Local i Comarcal / Inèdit / Obra Publicada)’
L’organització garantirà la conservació de l’anonimat de l’autoria davant dels membres del jurat.

Terminis
Els reportatges es podran entregar entre el 3 de juliol i l’1 de novembre de 2018. En cap cas s’acceptaran propostes rebudes abans o després d’aquest període.
Per a la recepció, es tindrà en compte la data d’enviament del correu electrònic.
En els 15 dies posteriors a la finalització del període d’entrega, es notificarà als participants si el seu reportatge ha estat admès o no d’acord amb les condicions fixades en aquestes bases.

Jurat
El jurat del Premi estarà format per set membres amb representació de les següents entitats o col·lectius:
El president del Grup de Periodistes Ramon Barnils
El/La director/a dels mitjans públics de Sant Cugat del Vallés (Cugat.cat)
La degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya (CPC)
Un/a professor/a de Periodisme de les facultats amb seu als Països Catalans
Un/a professional en actiu
Un/a periodista del diari Ara
Un/a representant de l’AMIC

La composició del jurat es farà pública un cop s’hagi tancat el període d’entrega dels originals.

Criteris de valoració
El jurat es guiarà pels següents criteris a l’hora de valorar les propostes rebudes:
Treball d’investigació: El jurat confirmarà, en primera instància, que el treball presentat es tracta d’un treball d’investigació. És a dir, que hagi tret a la llum fets noticiosos rellevants a partir d’un recerca periodística pròpia. Es tracta que el reportatge informi sobre fets o dades que hagin romangut ocults o hagin passat desapercebuts tot i ser rellevants. Es valorarà la varietat i riquesa de les tècniques d’investigació periodística emprades.
Originalitat: es tindrà en compte que el reportatge tracti temes poc presents als mitjans de comunicació o doni una perspectiva completament nova a un de ja tractat.
Interès informatiu: el tema tractat haurà de ser d’interès periodístic clar. Es valorarà especialment el grau d’impacte (social, polític, econòmic, etc.) dels fets o dades revelats en el reportatge.
Veracitat: A més del compromís antiplagi que els concursants adquireixen en participar en aquesta convocatòria, el jurat prestarà especial atenció a la veracitat, tant de les fonts com de les dades en què es basa el reportatge. En cas de detectar indicis de falsedat, el reportatge serà exclòs automàticament del Premi.
Fonts emprades: es valorarà la diversitat i qualitat de les fonts consultades, tant personals com documentals. Es valoraran especialment aquelles amagades o poc conegudes que s’hagin obtingut a través del treball d’investigació fet per l’autor o autors.
Qualitat redaccional: l’estil periodístic i el domini de la llengua seran aspectes especialment valorats pel jurat.
Tractament contextualitzat de la informació presentada en el reportatge d’investigació.

Acceptació de les bases
La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació de totes i cadascuna d’aquestes bases i del veredicte del jurat, que no podrà ser objecte de cap mena d’apel·lació.

Més informació
Web del Premi del Grup de Periodistes Ramon Barnils:
http://www.grupbarnils.cat/premibarnils
Secretaria tècnica del Grup de Periodistes Ramon Barnils: info@grupbarnils.cat

Premsa

2017

TV3
TN Vespre
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies/premis-ramon-barnils-de-periodisme/video/5567550/

TV3
Els Matins (min. 26)
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/els-matins-13122017/video/5708678/

Catalunya Ràdio
Matins de Catalunya Ràdio (minut 34:36) http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-mati-de-catalunya-radio/el-mati-de-catalunya-radio-de-07-a-08-h-13122017/audio/984967/

324
Premis Barnils de Periodisme d’Investigació 2017
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/noticies-324/premis-barnils-de-periodisme-dinvestigacio-2017/video/5708685/

La Vanguardia/EFE
Ferran Moreno, Judit Pastor, Èric Lluent i Rafa Marrasé, premis Barnils del 2017 http://www.lavanguardia.com/vida/20171212/433597017899/ferran-moreno-judit-pastor-eric-lluent-i-rafa-marrase-premis-barnils-del-2017.html

Nació Digital
El Grup Barnils premia la investigació sobre l’opacitat en ens públics i les formes d’explotació laboral https://www.naciodigital.cat/noticia/144603/grup/barnils/premia/investigacio/

El Temps
El Barnils amb més categoria, https://www.eltemps.cat/article/2814/el-barnils-amb-mes-categoria

ACN/Vilaweb
Ferran Moreno, Judit Pastor, Èric Lluent i Rafa Marrasé, premis Barnils del 2017
https://www.vilaweb.cat/noticies/ferran-moreno-judit-pastor-eric-lluent-i-rafa-marrase-premis-barnils-del-2017/

Regió 7
El Grup Ramon Barnils guardona un treball sobre noves formes d’explotació
http://www.regio7.cat/televisio/2017/12/13/grup-ramon-barnils-guardona-treball/449339.html

Cugat.cat
El Premi Ramon Barnils de periodisme d’investigació reconeix per primer cop un treball en clau local
http://www.cugat.cat/noticies/societat/132862

2016

324
El Premi Barnils distingeix la investigació d’«El Periódico» dels casos de pederàstia als Maristes

TV3
TN Vespre (min 21)

El Periódico
La investigació del «cas Maristes» a EL PERIÓDICO guanya el premi Ramon Barnils

La Vanguardia/EFE
Investigación de El Periódico sobre el «Caso Maristas» gana Premio Barnils

Diari ARA
La investigació del cas Maristes guanya el premi Ramon Barnils

Nació Digital
La investigació d’«El Periódico» sobre el cas dels Maristes guanya el Premi Barnils 2016

ACN/Vilaweb
La investigació d’«El Periódico» sobre els casos de pederàstia als Maristes guanya el Premi Barnils 2016

Racó Català
La investigació sobre el casos de pederàstia als Maristes, Premi Barnils 2016

Premsa Comarcal
El Periódico guanya el Premi Barnils pels casos de pederàstia als Maristes

Cugat.cat
La investigació d”El Periódico’ sobre els casos de pederàstia als Maristes guanya el premi Ramon Barnils

2015

ABC
Tres estudiantes ganan el Premio de Periodismo de investigación Ramon Barnils

ARA
Un article sobre ultres al futbol guanya el premi Ramon Barnils

CATALUNYA PRESS
Un reportatge sobre els ultres del futbol, ​​Premi Ramon Barnils de periodisme d’investigació

COMUNICACIÓ 21
Un reportatge sobre els ultres del futbol guanya el premi Ramon Barnils de periodisme d’investigacióo

cugat.cat
Un reportatge sobre el món ultra al futbol català guanya el premi Ramon Barnils

cugat.cat (vídeo)
Un reportatge sobre el món ultra al futbol català guanya el premi Ramon Barnils

e-noticies
Ultres al futbol

LA VANGUARDIA
CATALUNYA.-Un reportaje sobre los ultras del fútbol, Premi Ramon Barnils de periodismo de investigación

LLIBERTAT.cat
Un reportatge sobre els ultres del futbol, guanyador del Premi Ramon Barnils de Periodisme d’Investigació

NACIÓ DIGITAL
Un reportatge sobre els ultres del futbol guanya el Premi Ramon Barnils de Periodisme d’Investigació

REGIÓ 7
Tres estudiants guanyen el Premi de Periodisme Ramon Barnils

VILAWEB
Un reportatge sobre els ultres del futbol guanya el Premi Ramon Barnils de Periodisme d’Investigació

TV3 – Telenotícies vespre – 26/11/2015
Premis Ramon Barnils de periodisme

Contacte

C/ Perla 31 - 08012 Barcelona

Històric de guanyadors

2015

  • Obra inèdita: Sandra Vicente, Gabriel Ubieto i Alba Crespo, per “Els ultres prenen partit”

2016

  • Obra inèdita: desert
  • Obra publicada: Guillem Sánchez, Jesús G. Albalat i Maria Jesús Ibáñez per la investigació sobre els casos de pederàstia als Maristes (El Periódico)

La investigació d’El Periódico sobre els casos de pederàstia als Maristes, guanyadora del Premi Barnils 2016

2017

El Premi Ramon Barnils guardona les investigacions sobre l’opacitat de les administracions i les noves formes d’explotació laboral

Patrocinadors

logo-ajuntament

logo-cdep

Col·laboradors

logo-ara

DOTA_V

unnamed

Organitza

Grup de Periodistes Ramon Barnils